ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Neo»

H εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» (εφεξής «COSMΟΤΕ» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99) , διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Neo» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό τη διάθεση δώρων και συγκεκριμένα έξι (6) smartwatch GARMIN Venu 2 Plus χρώματος μαύρου, πέντε (5) ηλεκτρικών σκούτερ XIAOMI Mi Electric Scooter 3, τριών (3) κινητών τηλεφώνων SAMSUNG Galaxy S22 Dual 5G 128GB, τεσσάρων (4) Play Station 5 και επτά (7) ετήσιων συνδρομών COSMOTE TV.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες τις «Βold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» και «CARE DIRECT» (εφεξής «Συνεργάτες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.cosmotecontests.gr/neo/

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής « Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρα για τους νικητές της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα πιο πάνω και σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 8 και 9 κατωτέρω.

2 . Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 12:00:00 της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου 2022, έως και τις 23:59:59 της Δευτέρας 03 Οκτωβρίου 2022 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι ενεργοποιήσουν επιτυχώς COSMOTE Νeo (αφορά σε συνδρομητές που ενεργοποίησουν με επιτυχία πακέτο COSMOTE Neo κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, δηλαδή από τις 12 Σεπτεμβρίου έως και τις 03 Οκτωβρίου 2022), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του Δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο χρήστη, αλλιώς θα ακυρώνεται. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο Συνδρομητής, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να λάβει το Δώρο. Η COSMOTE θεωρεί ότι Συμμετέχων ορίζεται κάθε νέο MSISDN COSMOTE Neo και κάθε Συμμετέχων μπορεί να είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Το προσωπικό της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών, καθώς και θυγατρικών και συγγενών εταιρειών τους, καθώς και οι εργαζόμενοι αυτών με οποιαδήποτε σχέση, οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, οι δικαιοδόχοι και το προσωπικό των καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ, franchise, οι σύζυγοι, οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δεύτερου βαθμού, τα άτομα που μένουν στην ίδια οικία με τους ανωτέρω, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (κατά το άρθρο 128ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανοί (κατά το άρθρο 129ΑΚ) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής « Συμμετέχων») θα πρέπει επιπρόσθετα να μπει στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/neo/ , να συμπληρώσει τα πεδία Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN), και να αποδεχθεί τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων / χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Την Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022 στις 11:00 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη των νικητών (εφεξής «Νικητές») για τα είκοσι πέντε (25) Δώρα του Προγράμματος παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών και της συμβολαιογράφου κας Χαρίκλειας Σπυριδοπούλου ή νόμιμου αναπληρωτή της, μέσω τηλεδιάσκεψης από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ZOΟΜ Cloud Meetings ή Μicrosoft Teams. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/neo /. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών. Διευκρινίζεται ότι το κάθε MSISDN, δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά.

8. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι πέντε (25) Νικητές και εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες, 3 επιλαχόντες για κάθε Νικητή. Οι Νικητές θα παραλάβουν το Δώρο τους, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ανάδειξή τους, μέσω εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στην διεύθυνση (εντός Ελλάδος) που θα δηλώσει κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεργάτη, η οποία και θα καταγραφεί. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Διοργανώτρια Εταιρεία. Η Διοργανώτρια, δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης οφειλόμενη στις ενέργειες της εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier). Κάθε Νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η επικοινωνία με τον νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης CARE DIRECT εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους Νικητές για να τους ενημερώσει ότι έχουν κερδίσει κάποιο από τα Δώρα.
Κατά την επικοινωνία αυτή, ο κάθε Νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το εκάστοτε Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση κατοχής ή χρήσης συνδρομής COSMOTE Neo, καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν κάποιος Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρο του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Σχετικά με το Δώρα, αν ο κάθε Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κ.λπ., ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και η διαδικασία για τον εν λόγω Νικητή θα προχωρά σε επιλαχόντα, ο οποίος θα πρέπει με τη σειρά του να ανταποκριθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Το κάθε Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή. Στην εξαιρετική περίπτωση που τα Δώρα δεν είναι διαθέσιμα για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με άλλα ίσης αξίας κατά την απόλυτη κρίση της.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης των Δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή οι Νικητές δεν ανταποκριθούν ή ανταποκριθούν πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθούν το εκάστοτε Δώρο, (γ) οι Νικητές δεν επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του εκάστοτε Δώρου,(δ) οι Νικητές δεν αποδεχθούν να υπογράψουν τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού.

11 . Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και οι Συνεργάτες περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή των προγραμματισμένων Δώρων σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και την παράδοση των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών.

Η Διοργανώτρια, δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Δώρου, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση αυτού ο νικητής, θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον συναινέσουν προς τούτο ρητώς οι Νικητές, υπογράφοντας και αποδεχόμενοι τον σχετικό όρο όπως αναφέρεται τόσο στην Δήλωση Αποδοχής Δώρου της Διοργανώτριας
Εταιρείας (που θα λάβουν από τον Συνεργάτη [CARE DIRECT]) διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα, την ηλικία καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν γνωστοποιήσει οι Νικητές στο Συνεργάτη στο πλαίσιο του Προγράμματος και για την επεξεργασία των οποίων δεδομένων έχουν δώσει τη ρητή τους συγκατάθεση (μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Διαδίκτυο), να δημοσιεύσει φωτογραφίες και/ ή video (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ.) καθώς και να προβεί στην εύλογη χρήση της εικόνας και της φωνής των Νικητών, στην ιστοσελίδα της COSMOTE ( https://www.cosmote.gr/hub/), ή/και στη σελίδα που διατηρεί στο Facebook ( https://facebook.com/cosmote/) ή/και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://cosmotecontests.gr/neo/ . ή/και σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική δραστηριότητα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις θα δικαιούται να κάνει χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

13. Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Controller) είναι η Διοργανώτρια, δηλ. η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, με τον διακριτικό τίτλο COSMOTE με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες. Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN). Εν συνεχεία για την απόδοση των Δώρων απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

Εφόσον ο Νικητής είναι συνδρομητής COSMOTE Neo: Δεκαψήφιος αριθμός κινητού τηλεφώνου (για την ταυτοποίηση της σύνδεσης), E-mail του Συμμετέχοντα (σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο).


Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller).

Τα δεδομένα συλλέγονται, διατηρούνται και επεξεργάζονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την απόδοση των δώρων.

Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα δεδομένα καθώς και η ηχογραφημένη κλήση θα καταστραφούν, σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της Κλήρωσης χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η Διοργανώτρια και οι Συνεργάτες της δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Η Διοργανώτρια επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος συνεργάζεται με:

Α) Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Βold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής.

Β) την εταιρεία «CARE DIRECT», που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

- Όνομα και επώνυμο κατόχου συνδρομής

- Aριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου

- Email

- Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον Διαγωνισμό.

• Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

• Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

· Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους

• Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με την Διοργανώτρια Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση customerprivacy@cosmote.gr, με θέμα « Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «Διαγωνισμός COSMOTE Neo » αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου ή να απευθυνθούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 13888 ή σε ένα κατάστημα COSMOTE.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://cosmotecontests.gr/neo/ .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας στο http://www.cosmote.gr/contact_us .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του Προγράμματος και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

14. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://cosmotecontests.gr/neo/ .

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/neo/ .που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://cosmotecontests.gr/neo/ .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

16. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://cosmotecontests.gr/neo/ , καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

17. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.