ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – SAMSUNG Galaxy Note9»

H εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» (εφεξής «COSMΟΤΕ» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 99) , διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – SAMSUNG Galaxy Note9» (εφεξής «Πρόγραμμα») με σκοπό την διάθεση ενός (1) κινητού τηλεφώνου SAMSUNG Galaxy Note9 (εφεξής «Δώρο») χρώματος Lavender.

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες της «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)» και «CARE DIRECT» (εφεξής «Συνεργάτης» ή «Συνεργάτες» αντίστοιχα). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender .

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα, με δώρο για τον νικητή της κλήρωσης τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 16:00:00 της Πέμπτης 20 Ιουνίου 2019, έως και τις 23:59:59 της Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 (εφεξής «Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας του Προγράμματος.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, είτε συμβολαίου κινητής είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP», «FROG»), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του Δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή ότι δέχεται να παρασχεθεί το Δώρο στο χρήστη, αλλιώς θα ακυρώνεται. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο Συνδρομητής, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να λάβει το Δώρο. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE, εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ και της εταιρείας OGILVY και CARE DIRECT, οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE, COSMOTE Corner, καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να μπει στη ιστοσελίδα https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender προκειμένου να συμπληρώσει τα πεδία της φόρμας συμμετοχής (Ονοματεπώνυμο, Email και Τηλέφωνο (MSISDN)) και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Με την υποβολή της φόρμας τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα (εφεξής «Σύστημα») και θα εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα για την έγκυρη συμμετοχή του. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων / χρηστών για τους άνω λόγους, ακόμα κι αν τροποποιηθεί ή ανακληθεί το Πρόγραμμα σύμφωνα με τον όρο 15 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία, ακόμα και στο στάδιο παράδοσης του Δώρου χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στα γραφεία του Συνεργάτη, «OGILVYONE COMMUNICATIONS S.A. (OGILVYONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)», Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των Συνεργατών ή/και συμβολαιογράφου, θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») για την ανάδειξη του νικητή (εφεξής «Νικητής») του Προγράμματος. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή τους στην ιστοσελίδα https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender . Η Κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Νικητή. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος Συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί Νικητής περισσότερες από μία (1) φορά.

8. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά ένας (1) Νικητής και πέντε (5) επιλαχόντες. Ο Νικητής θα παραλάβει το Δώρο του, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ανάδειξή του, μέσω εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στην διεύθυνση (εντός Ελλάδος) που θα δηλώσει κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεργάτη, η οποία και θα καταγραφεί. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Διοργανώτρια Εταιρεία. Η Διοργανώτρια, δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση παράδοσης οφειλόμενη στις ενέργειες της εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier). Κάθε Νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την Δήλωση Αποδοχής Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να αντικατασταθεί ή να εξαργυρωθεί σε οποιαδήποτε τιμή.

9. Η επικοινωνία με τον νικητή, θα γίνει τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης CARE DIRECT εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την κλήρωση και την ανάδειξη του νικητή, θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον νικητή για να τον ενημερώσει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία αυτή ο νικητής θα ερωτηθεί (α) αν αποδέχεται την ηχογράφηση της κλήσης και (β) αν αποδέχεται το Δώρο. Αν απαντήσει θετικά στα παραπάνω θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για την επιβεβαίωση του ως συνδρομητή της COSMOTE, καθώς και για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την απόδοση του Δώρου. Αν ο Νικητής αρνηθεί την ηχογράφηση κλήσης μπορεί εναλλακτικά, για να διεκδικήσει το Δώρου του, να μεταβεί εντός μίας (1) εργάσιμης μέρας στα γραφεία του Συνεργάτη [CARE DIRECT, Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00 έως και την Παρασκευή 24/9] και να ενημερωθεί για την απόδοση του Δώρου του. Αν ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης MSISDN εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται σε αυτόν, με την προϋπόθεση ότι θα είναι δηλωμένος ως χρήστης της MSISDN από το νομικό πρόσωπο – δικαιούχο κάτοχο της σύνδεσης και ότι θα προσκομίσει βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου τηλεφωνικού αριθμού MSISDN, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

Σε περίπτωση που Νικητής αναδειχθεί χρήστης της συνδρομής COSMOTE θα υποχρεούται να προσκομίσει στην Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και στους Συνεργάτες της, επιπροσθέτως των παραπάνω στοιχείων, την έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή καθώς και τα στοιχεία του συνδρομητή, τα οποία θα πρέπει να είναι ίδια με τα καταχωρημένα στα αρχεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με τη συναίνεση του οποίου συμμετείχε στο Πρόγραμμα, επικυρωμένη νομίμως, με την οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένης συνδρομής, αλλιώς η συμμετοχή του θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και δεν θα δικαιούται το Δώρο.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα κι αυτό της παράδοσης των Δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο Συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή ο Νικητής δεν ανταποκριθεί ή ανταποκριθεί πλημμελώς, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο, (γ) ο Νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου ή/και (δ) ο νικητής δεν αποδεχθεί και υπογράψει τη Δήλωση Αποδοχής Δώρου κατά την παράδοση αυτού και δεν προσκομίσει την απαιτούμενη βεβαίωση του συνδρομητή σε περίπτωση που είναι χρήστης της εν λόγω σύνδεσης.

11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας και οι Συνεργάτες περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεσή του προγραμματισμένου Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη παράδοση του Δώρου, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή/και αστική προς οποιονδήποτε νικητή, , για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και απώλεια ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, αποθετικές ή εύλογες ζημιές, που μπορεί να προκύψουν σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια, δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία του Δώρου, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση αυτού ο νικητής, θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία ή στον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα.

12. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media), καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβεί: (α) στην προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος στο Διαδίκτυο, (β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και (γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες θα δικαιούνται να κάνουν χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους, καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.

13. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Email, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου (MSISDN). Εν συνεχεία, για την απόδοση του Δώρου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα και Επώνυμο Κατόχου Συνδρομής, Διεύθυνση κατοικίας, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Ημ/νια έκδοσης, Εκδούσα αρχή, Κωδικός Πληρωμής για την ταυτοποίηση της σύνδεσης, E-mail του Συμμετέχοντα (σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο).

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή, (β) η τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν Νικητής) και η αποστολή του Δώρου στην διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που έχουν δηλώσει και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία αυτά, καθώς και η ηχογραφημένη κλήση θα καταστραφούν, σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ανάδειξη των Νικητών, χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Ειδικότερα σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους.

Η COSMOTE δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που η COSMOTE επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, η COSMOTE πιθανόν να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η COSMOTE επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η COSMOTE για τη διοργάνωση και υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας συνεργάζεται με:

Α) Την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» που εδρεύει Ημαθίας 10 Γέρακας, 15344, Τηλ. 210-66.60.300.

Β) Την εταιρεία «CARE DIRECT» που εδρεύει Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Δάφνη - Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-15:00.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

  • Όνομα και επώνυμο συνδρομητή/χρήστη
  • Όνομα χώρου φιλοξενίας ιστοσελίδας https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender
  • Email
  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Αρ. Δελτίου Ταυτότητας
  • Ημ/νια έκδοσηςΕκδούσα αρχή

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η COSMOTE δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

• Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

• Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

• Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

• Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

• Ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

• Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δλδ το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

• Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για το Πρόγραμμα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο customercare@cosmote.gr ή fax στο (+30) 210 3405129 ή επιστολή στη διεύθυνση ««COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε», Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE – SAMSUNG Galaxy Note9» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Η COSMOTE λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο https://www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/dataprivacypolicy.html

Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η COSMOTE δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της COSMOTE, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη αυτού και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Για τον σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών, οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της, θα έχουν πρόσβαση στο Αρχείο των προσωπικών δεδομένων όπως αυτά έχουν συλλεχθεί.

14. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender .

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender . Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

16. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.cosmotecontests.gr/samsungnote9-lavender/terms , καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών.

17. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας.